Vedtægter gældende indtil afholdt generalforsamling i maj 2021

Vedtægter For Klingbjerg lokalråd

Lokalrådet er stiftet i 2004, der er 400-året for Klingbjergs
oprindelse.

* Rådet vælges af alle beboerne i Klingbjergs landsbyområde,
som opfylder almindelig valgretsalders bestemmelser.

* Rådet har til opgave at være en ansvarlig og bevarende
faktor for landsbyens etablerede fælles aktiver:
– Mødepladsen med natursten, tilbehør og beplantning.
– Legepladsen med tilhørende materiel, brugskunst og
  lignende.
– Føre tilsyn og medvirke til ren- og vedligeholdelse.

* Rådet har også til opgave at samle og formidle idéer og
  forslag til kulturel gavn for landsbyens overlevelse.
  Eventuel søge optagelse og indflydelse igennem det
  kommunale Nordals Landsbylaug. Herigennem kan der
  søges midler til nye aktiviteter og forbedringer for vores
  landsby.
  Alle udarbejdede forslag skal skriftlig rundsendes til
  beboerne til høring og afstemning.
  Ved afstemning skal mindst 60 pct. af de afgivne stemmer
  være for forslaget forinden gennemførelse.

Valgregler: Alle beboere i Klingbjerg landsbyområde, der
opfylder almindelig valgretsalder, er valgbare og har valgret
til lokalråd. Set i forhold til beboerantal og kontinuerlig
fornyelse foreslås: Et råd på 3 personer, hvoraf det ene
medlem skal være henholdsvis mand eller kvinde. Der
vælges ligeledes 3 suppleanter efter samme regel. Såvel
rådsmedlemmer som suppleanter vælges for et år ad gangen.
Nyvalg finder sted hvert år i oktober måned.
Rådsmedlemmerne fungerer på lige fod og konstituerer sig i
forhold til opgaverne.

Økonomi: Der foreslås et kontingent på kr. 20 pr. voksen
beboer pr. år, hvilket vil give en beskeden indtægt til
afholdelse af småudgifter.
Større udgifter/aktiviteter må søges igennem det kommunale
laug eller fonde eller igennem andre indtægtsgivende
aktiviteter.
Rådsmedlemmernes opgaver er ulønnede. Dog kan
dokumenterede godkendte udgifter erholdes af
kontingentindtægterne.
Regnskab til godkendelse forelægges beboerne hvert år i
oktober måned.

Disse vedtægter er vedtaget ved afstemning og er gældende
fra 1. oktober 2004.
Eventuelle ændringer eller tilføjelser kan senere foretages
ved afstemning ved mindst 60 pct. ja-stemmer af samtlige
stemmeberettigede.